Cập nhật các trang web MMO mới nhất đang trả tiền

Danh sách cập nhật các trang PTC mới ra và đang paying