Tiền Get Bonus Payweb sẽ được chuyển vào tài khoản mở thẻ Debit Card

Theo thông báo từ Payweb, bắt đầu từ ngày 09/06/2011 sự kiện get bonus "A click A day" sẽ tiếp tục mỗi ngày tuy nhiên toàn bộ số tiền get bonus sẽ được chuyển vào một tài khoản riêng không có giá trị exchange sang LR như trước, tài khoản này chỉ có thể được dùng mở tài khoản Debit Card trên PaywebGet Adobe Flash playerWe are glad to announce that we will continue to credit $0.5 a day for just a click on our banner! The funds will now be credited to the “bonus” section of your accounts and can be used for the debit card account opening. Do not miss your opportunity to get your Payweb Debit Card and a bank account for free!